Штампа

АКТА ШКОЛЕ

Аутор Super User. Posted in OFICIJELNA DOKUMENTA

 1. ИНФОРМАТОР О РАДУ ШКОЛЕ
 2. ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
 3. ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА
 4. ПОСЛОВНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
 5. ПОСЛОВНИК О РАДУ ШО
 6. ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У УСТАНОВИ
 7. ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ
 8. ПРАВИЛНИК О АНГАЖОВАЊУ ЛИЦА ПО ОСНОВУ УГОВОРА О ДЕЛУ И УГОВОРА О ПРИВРЕМЕНИМ И ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА
 9. ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТ ИКС
 10. ПРАВИЛНИК О ВИДЕО НАДЗОРУ
 11. ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ
 12. ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА
 13. ПРАВИЛНИК О ЕВИДЕНТИРАЊУ И ПРАЋЕЊУ ДРУШТВЕНО-КОРИСНОГ, ОДНОСНО ХУМАНИТАРНОГ РАДА УЧЕНИКА
 14. ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
 15. ПРАВИЛНИК О ИСПИТИМА
 16. ПРАВИЛНИК О КАНЦЕЛАРИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ
 17. ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА
 18. ПРАВИЛНИК О НАДОКНАДИ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА
 19. ПРАВИЛНИК О ОБЛАЧЕЊУ И ИЗГЛЕДИ УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ
 20. ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
 21. ПРАВИЛНИК О ПОКЛОНИМА ЗАПОСЛЕНИХ
 22. ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА
 23. ПРАВИЛНИК О РАДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
 24. ПРАВИЛНИК О РЕГУЛИСАЊУ ЕТИКЕ И ЛИЧНОГ ЕНТИГРИТЕТА
 25. ПРАВИЛНИК О УПРАВЉАЊУ ДОНАЦИЈАМА И ХУМАНИТАРНОМ ПОМОЋИ
 26. ПРАВИЛНИК О УПРАВЉАЊУ ИТ ИНФОРМАЦИЈА
 27. ПРАВИЛНИК О УПРАВЉАЊУ СУКОБОМ ИНТЕРЕСА
 28. СТАТУТ
 29. УПУТСТВО О СПРЕЧАВАЊУ И ОТКЛАЊАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА ЗАПОСЛЕНИХ
 30. ПРАВИЛНИК О ЕТИЧКОМ КОДЕКСУ
 31. ПРАВИЛНИК О ВОЂЕЊУ ЕВИДЕНЦИЈЕ