Штампа

ИЗБОР КАНДИДАТА

Аутор Super User. Posted in OFICIJELNA DOKUMENTA

На основу члана 100 ст.2. Закона о општем управном поступку (,,Сл.гласник РС“ бр.18/2018, 95/2018), чл.154.Закона о основама система образовања и васпитања (,,Сл.гласник РС“ бр.10/2019, 6/2020)а у вези Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС“, број 31/20) и Одлуке Владе о обустави извођења наставе у високошколским установама, средњим и основним школама и редовног рада установа предшколског васпитања и образовања, 05 Број: 53-2504/2020 од 15. марта 2020. године, инструкције Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 18.03.2020. године, директор школе доноси

РЕШЕЊЕ

Дана 16.03.2020. године, ПРЕКИДА СЕ поступак избора кандидата за пријем у радни однос на неодређено време, два извршиоца за радна места :  

- дипломирани економиста за финансијско - рачуноводствене послове са 100% радног времена   и

- радник на одржавању хигијене - чистачица са 100% радног времена , покренут одлуком директора школе о расписивању конкурса бр.283 од 18.02.2020.године.

Прекидају се све даље радње у вези са конкурсом објављеним у публикацији о запошљавању ,,Послови“ бр.870 од 26.02.2020. године.

Поступак избора кандидата за пријем у радни однос на неодређено време, прекида се у фази психолошке процене способности за рад, коју врши надлежна служба за послове запошљавања.

Рокови прописани конкурсном процедуром престају да теку дана 16.03.2020. године.

Поступак избора кандидата за пријем у радни однос на неодређено време,наставља сенакон престанка опасности од ширења заразне болести COVID-19 и укидања ванредног стања натериторији Републике Србије.

Рокови за предузимање радњи у поступку избора кандидата за пријем у радни однос на неодређено време,настављајудатекунакон престанка опасности од ширења заразне болести COVID-19 и укидања ванредног стања на територији Републике Србије.

Одлуку објавити на огласној табли и на интернет презентацији школе.

Образложење

Поводом Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС“, број 31/20) и Одлуке Владе о обустави извођења наставе у високошколским установама, средњим и основним школама и редовног рада установа предшколског васпитања и образовања, 05 Број: 53-2504/2020 од 15. марта 2020. године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја упутило је следеће инструкције основним и средњим школама: 

,,1) Обуставља се поступак расписивања и спровођења конкурса у основним и средњим школама, који су започети након добијања сагласности Комисије Владе Републике Србије за ново запошљавање и расписивање конкурса, док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19 и ванредно стање. Обустављање поступака из става 1. ове тачке школе примењују почев од 16. марта 2020. године, о чему треба да обавесте заинтересована лица - учеснике конкурса. Након престанка опасности од ширења заразне болести COVID-19 и ванредног стања, сви започети поступци се настављају “.

Конкурс за пријем у радни однос у ОШ ,,Живан Маричић“ у Жичи, дипломираног економисте за финансијско-рачуноводствене послове са 100% радног времена и радника на одржавању хигијене - чистачица са 100% радног времена на неодређено време, објављен је у публикацији о запошљавању ,,Послови“ бр.870 од 26.02.2020. године а на основу одлуке директора школе о расписивању конкурса бр.283 од 18.02.2020. године.

Због опасности од ширења заразне болести COVID-19 и проглашеног ванредног стања на територији Републике Србије, дана 16.03.2020. године, прекинут је поступак избора кандидата за пријем у радни однос на неодређено време, у фази психолошке процене способности за рад, коју врши надлежна служба за послове запошљавања.

Прекидају се све даље радње у вези са конкурсом објављеним у публикацији о запошљавању ,,Послови“ бр.870 од 26.02.2020. године.

Рокови прописани конкурсном процедуром престају да теку дана 16.03.2020. године.

Поступак избора кандидата за пријем у радни однос на неодређено време, наставља сенакон престанка опасности од ширења заразне болести COVID-19 иукидањаванредногстањанатериторијиРепубликеСрбије.

Рокови за предузимање радњи у поступку избора кандидата за пријем у радни однос на неодређено време,настављају да теку након престанка опасности од ширења заразне болести COVID-19 и укидања ванредног стања на територији Републике Србије.

Решење ће бити објављено на огласној табли и на интернет презентацији школе.

Имајући у виду одредбе члана 154.Закона о основама система образовања и васпитања, произилази да директор установе, као орган надлежан за расписивање конкурса, доноси и одлуку о прекиду конкурса.

Сходно наведеном донето је предметно решење.

Правна поука:Против овог решења може се поднети жалба школском одбору

у року од 15 дана од дана достављања решења

Жалба против решења о прекиду поступка не одлаже извршење

решења.

Директор школе

                                                                                     Јелена Стефановић, проф.